นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ/หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ Reholsale ดังที่ระบุไว้ใน
เงื่อนไขการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
Reholsale Guarantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย Reholsale ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความ
ขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทาง Reholsale ได้ทางส่ง email
หรือ ติดต่อกับพนักงานที่ท่านคุย ณ สั่งสินค้า เพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้
Reholsale

2 การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอ
ขาย หรือ
จะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง reholsale@gmail.com
Reholsale จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้
ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง
Reholsale เพื่อขอให้ Shopee เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Reholsale จะใช้
ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

3 ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืน
สินค้านี้

5 สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริม
ที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะ
ที่ได้รับสินค้า

6 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

7 การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Reholsale ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่
Reholsale ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Reholsale มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้
ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก สำหรับเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด
แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม


หน้าแรก

สินค้า

ไลน์

ติดต่อเรา